Ingredients
  • Sweet Azuki Bean Paste
  • Azuki Bean Ice Cream