vegetarian

Pasta with Tomatoes, Corn, Squash & Ricotta
Cover Photo

Pasta with Tomatoes, Corn, Squash & Ricotta

Hippie Pie (with a bow to Mollie Katzen)
Cover Photo

Hippie Pie (with a bow to Mollie Katzen)

Pesto Trapanese
Cover Photo

Pesto Trapanese
Emiko

Bert Greene's Potato Scallion Cakes (Fritterra)
Cover Photo
Classic Cashew Cheese
Cover Photo

Classic Cashew Cheese

Classic Cashew Cream
Cover Photo

Classic Cashew Cream

Pasta e Ceci (Pasta with Chickpeas)
Cover Photo

Pasta e Ceci (Pasta with Chickpeas)
Emiko

Vegan Lentil Bolognese with Cashew Parmesan
Cover Photo

Vegan Lentil Bolognese with Cashew Parmesan

Lemony Pasta with Asparagus
Cover Photo

Lemony Pasta with Asparagus

Vegan Lasagna with Roasted Vegetables
Cover Photo

Vegan Lasagna with Roasted Vegetables

Mediterranean Vegetable Bowls with Quinoa, Toasted Chickpeas, and Harissa Tahini
Cover Photo
Vegetarian Carrot Fried Brown Rice
Cover Photo

Vegetarian Carrot Fried Brown Rice

Khichdi (Indian Rice and Lentils) and Potato Fries
Cover Photo
Silken Comfort Tofu
Cover Photo

Silken Comfort Tofu

ChefSteps' Genius Roasted Onion Cream
Cover Photo

ChefSteps' Genius Roasted Onion Cream

Buffalo-Style Quinoa Chili
Cover Photo

Buffalo-Style Quinoa Chili

Black Bean and Quinoa Veggie Burgers
Cover Photo